Στο πλαίσιο του Προσυνεδριακού Σεμιναρίου για τη στη Σχολική Μουσική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών (MISTEC Seminar) που θα πραγαμτοποιηθεί στην Κομοτηνή, ενσωματώνεται επιστημονική ημερίδα με κέντρο ενδιαφέροντος την ελληνική σχολική μουσική εκπαίδευση, την οποία οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθήσουν αυτοτελώς ή συνδυαστικά με τις υπόλοιπες εργασίες του MISTEC Seminar. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας έλληνες εκπαιδευτικοί μουσικής θα παρουσιάσουν, κατόπιν αξιολόγησης από διεθνή επιτροπή, εφαρμογές που έχουν πραγματοποιηθεί στο σχολείο τους (στο πλαίσιο του μαθήματος της Μουσικής, άλλων μαθημάτων, δράσεων ή της ευέλικτης ζώνης).

Δείτε την πρόσκληση συμμετοχής.

Δείτε πρακτικές πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο.