Ο μουσικός γραμματισμός είναι μια πολυδιάστατη δυναμική έννοια. Αφορά σε μουσικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. Μετασχηματίζεται καθώς εμπλουτίζονται οι μουσικές εμπειρίες του ατόμου, αλλά και καθώς αλλάζουν και εξελίσσονται τα μουσικά περιβάλλοντα ενώ συνδέεται, μεταξύ άλλων, με συστήματα αξιών και με τη συμμετοχή στην πολιτισμική-κοινωνική ζωή.

Επιδίωξη του συνεδρίου είναι να προσδιορίσει ένα πλαίσιο για στοχασμό και έρευνα και να προκαλέσει συζήτηση πάνω σε ερωτήματα που εγείρονται στο ευρύ πλαίσιο του μουσικού γραμματισμού, όπως: ποιες είναι οι διαστάσεις του μουσικού γραμματισμού και ποια είναι η φύση της μουσικής εμπειρίας την εποχή της παγκοσμιοποίησης; ποιοι είναι οι νέοι όροι στη μουσική επικοινωνία στην ψηφιακή εποχή; η μουσική γεφυρώνει ή διαχωρίζει άτομα και ομάδες, και υπό ποιες συνθήκες; πώς τα νέα μουσικά περιβάλλοντα μετασχηματίζουν και διαμορφώνουν τις μουσικές μας ταυτότητες; με ποιους τρόπους η μουσική συνεισφέρει σήμερα στην ευημερία του ανθρώπου; Επιπροσθέτως, και σε σχέση με τη μουσική εκπαίδευση, είναι σημαντικό να συζητήσουμε: τι πρέπει να γνωρίζουν και με ποιο τρόπο να προσεγγίζουν οι εκπαιδευτικοί μουσικής τις μουσικές εμπειρίες των μαθητών τους; χρειάζεται να επανεξετάσουμε τα όρια μεταξύ της «σοβαρής» και της δημοφιλούς μουσικής; πρέπει να αναθεωρήσουμε τα μουσικά και παιδαγωγικά κριτήρια για τη διδασκαλία-μάθηση της μουσικής; μήπως πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στους τρόπους που οι μουσικές εμπειρίες δίνουν νόημα στον εαυτό μας και τον κόσμο;

Οι θεματικοί άξονες του Συνεδρίου έχουν ως ακολούθως:

  • Μουσικός γραμματισμός

  • Μουσικός γραμματισμός και μουσική εκπαίδευση

  • Άτυπες και τυπικές μορφές μουσικής διδασκαλίας-μάθησης

  • Μουσική, μουσική εκπαίδευση και κοινωνία