ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Άρθρο 1

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" και έδρα τη Θεσσαλονίκη.


Άρθρο 2
Σκοπός -Δραστηριότητα

Κύριος σκοπός της Ένωσης είναι η καλλιέργεια της μουσικής παιδείας των ανθρώπων κάθε ηλικίας στην Ελλάδα, η αναβάθμιση του ρόλου της μουσικής στην εκπαίδευση και η ανάπτυξη της μουσικής εκπαίδευσης και της επιστήμης της Μουσικής Παιδαγωγικής. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού :
1. Εκπονεί ή συμπράττει σε επιστημονικές έρευνες σχετικές με τη θέση της μουσικής στην κοινωνική ζωή, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιδίως στην εκπαίδευση. Οι έρευνες θα υλοποιούνται από επιτροπές και ομάδες εργασίας και θα στηρίζονται σε διεπιστημονική προσέγγιση.
2. Οργανώνει επιστημονικές συζητήσεις και διαλέξεις, όπου αναπτύσσονται θέματα που αφορούν τη Μουσική Παιδαγωγική και τις σχέσεις της με άλλες επιστήμες. Επίσης, επιχειρεί πρακτικές παρεμβάσεις στον κοινωνικό χώρο ή παραστάσεις στις αρχές, οργανώνει ομάδες εργασίας, εκδηλώσεις, σεμινάρια, συνέδρια.
3. Εκδίδει πρωτότυπα δημοσιεύματα ή μεταφράσεις ξένων με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής βιβλιογραφίας σε θέματα Μουσικής Παιδαγωγικής και την διευκόλυνση της πρόσβασης των Ελλήνων παιδαγωγών στη βιβλιογραφία της αλλοδαπής.
4. Συνεργάζεται και ανταλλάσσει στοιχεία με δημόσιες υπηρεσίες, κυβερνητικά όργανα, κοινωνικούς φορείς, μουσικοπαιδαγωγικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ιδιαίτερα θα συνεργάζεται με ενώσεις που αναπτύσσουν ανάλογη δράση στον Ευρωπαϊκό χώρο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης συνεργάζεται με αντίστοιχες ενώσεις άλλων χωρών ή και Διεθνείς Ενώσεις. Ενδεικτικά η συνεργασία αυτή μπορεί να έχει τη μορφή της διασύνδεσης πηγών πληροφοριών που εμφανίζουν αξιοπιστία από επιστημονική άποψη, καθώς και σύμπραξης σε σύστημα ή δίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό δράσης των παραπάνω φορέων.
5. Παρέχει πληροφορίες για δεδομένα και στοιχεία που προέρχονται από την έρευνα, από πηγές ή ανακοινώσεις εθνικών αρχών, οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων διεθνών οργανισμών καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η παροχή πληροφοριών μπορεί να εξυπηρετείται από κέντρο τεκμηρίωσης ή ειδικό αρχείο. Κατά την παροχή πληροφοριών αποφεύγεται η μνεία συγκεκριμένων περιπτώσεων και προτιμάται η κοινοποίηση στατιστικών ή δεδομένων που προκύπτουν από επιστημονική συνεργασία. Ωστόσο, όταν είναι αναγκαία η αναφορά παραδειγμάτων, δεν θα αποκλείεται.
6. Συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινών μεθόδων και μοντέλων διδασκαλίας της μουσικής, ώστε να διευκολύνονται η διεθνής συνεργασία και η συγκρισιμότητα.

Άρθρο 3
Εγγραφή μελών Δικαιώματα -Υποχρεώσεις

Ως τακτικό μέλος μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε πτυχιούχος τμήματος Μουσικών Σπουδών Ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου ή καθηγητής μουσικής στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιδιωτική και δημόσια ή καθηγητής ωδείου ή καθηγητής μουσικής σχολής αναγνωρισμένης από το Ελληνικό κράτος ύστερα από έγγραφη αίτηση και έγκριση της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Η έγκριση του Δ.Σ. δίνεται υποχρεωτικά με την εξακρίβωση μιας τουλάχιστον από τις παραπάνω ιδιότητες του αιτούντα.
Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις, να παίρνει μέρος στις συζητήσεις, ψηφοφορίες, να εκλέγει και να εκλέγεται και γενικά να συμμετέχει στις δραστηριότητες της Ένωσης.
Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους, που ορίζεται σε 45 Ευρώ, και μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ.
Επίτιμα ισόβια μέλη εγγράφονται με ομόφωνη πρόταση του Δ.Σ. άτομα που ανεξάρτητα από το αν έχουν κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες, προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών της Ένωσης. Το Δ.Σ. δύναται να εγγράφει με τους παραπάνω όρους μέλη «τιμής ένεκεν» για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα μνημονεύεται στην απόφαση του. Επίσης μπορούν να εγγράφονται ως αρωγά μέλη, με ομόφωνη πρόταση του Δ.Σ., άτομα που δεν έχουν κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες, αλλά με την οικονομική τους συνδρομή συμβάλουν σημαντικά στην επιτυχία των σκοπών. Ακόμη μπορούν να εγγράφονται με ομόφωνη πρόταση του Δ.Σ. ως συνδεδεμένα μέλη, άτομα που χωρίς να έχουν κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις της Ένωσης και να λαβαίνουν τακτική πληροφόρηση για τη δράση της.
Τα επίτιμα, αρωγά και συνδεδεμένα μέλη δεν συμμετέχουν στη διοίκηση της Ένωσης. Παίρνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις, μπορούν να λαμβάνουν το λόγο, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Ιδιαίτερα για τα συνδεδεμένα μέλη προβλέπεται η συμμετοχή τους σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας μετά από απόφαση του Δ.Σ., χωρίς όμως δικαίωμα να αναλαμβάνουν τη θέση του Επικεφαλής των Επιτροπών.


Άρθρο 4

Τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωμένα στις γενικές συνελεύσεις της Ένωσης να ψηφίζουν στα θέματα που τίθενται από την ημερήσια διάταξη και να μετέχουν στις εκάστοτε αποφασιζόμενες συνεισφορές. Όταν μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπρόσωπα στη Γενική Συνέλευση, μπορεί να εκπροσωπείται με όλα τα δικαιώματα του από κάποιο άλλο τακτικό μέλος, που θα προσκομίζει απλή γραπτή εντολή του κωλυόμενου μέλους.


Άρθρο 5 
Αποχώρηση μελών

Κάθε μέλος της Ένωσης μπορεί να αποχωρήσει από αυτή ύστερα από έγγραφη γνωστοποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το μέλος που αποχωρεί, υποχρεούται να καταβάλει τις συνδρομές ολόκληρου του έτους μέσα στο οποίο έγινε η αποχώρηση του και εξακολουθεί να ευθύνεται απέναντι στην Ένωση για κάθε υποχρέωση, που είχε αναλάβει κατά το χρόνο που διετέλεσε μέλος της.

Άρθρο 6
Πόροι της Ένωσης

Για την Ένωση, προβλέπεται προϋπολογισμός ισοσκελισμένων εσόδων και δαπανών. Υπό την επιφύλαξη άλλων πόρων, τα έσοδα της Ένωσης αποτελούνται από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, από αμοιβές για παρασχεθείσες υπηρεσίες καθώς επίσης και από ενδεχόμενη χρηματοδοτική συμμετοχή τρίτων χωρών ή Διεθνών Οργανισμών.
Ακόμη, πόρους της Ένωσης αποτελούν : 
α) Οι εισφορές και συνδρομές των μελών
β) Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο
γ) Τα έσοδα από διάφορες εκδόσεις και εκδηλώσεις της Ένωσης και
δ) Κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα έρχεται στην Ένωση.


Άρθρο 7 
Όργανα

Όργανα της Ένωσης είναι :
α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή
δ) Η Επιστημονική Επιτροπή
ε) Οι Επιτροπές
στ) Ομάδες εργασίας
ζ) Το Συμβούλιο των Επικεφαλής των Επιτροπών


Άρθρο 8
Γενική Συνέλευση

Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ένωσης. Εκτός από τις γενικές αρμοδιότητες αποφασίζει για κάθε άλλη υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
Η Γ.Σ. ελέγχει το Δ.Σ. και αποφασίζει για την απαλλαγή ή και τον καταλογισμό ευθυνών σ΄ αυτό.
Αποφασίζει για την οριστική διαγραφή μέλους, μεταβολή του σκοπού και διάλυση της Ένωσης.
Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται μία φορά το χρόνο κατά το μήνα που αποφασίζει η προηγούμενη ΓΣ, με υποχρεωτικά θέματα ημερήσιας διάταξης, εκτός των άλλων, τον απολογισμό του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται : α) όταν το ζητήσει έγγραφα από το Δ.Σ. το 1/5 των μελών της Ένωσης, αναγράφοντας το θέμα που θα συζητηθεί, β) όταν το αποφασίσει το Δ.Σ. και γ) όταν το ζητήσει έγγραφα η ελεγκτική επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε 6 εργάσιμες μέρες από την επομένη της αίτησης ή της απόφασης του. 
Η Γ.Σ. συγκαλείται στην έδρα της Ένωσης, εκτός αν η προηγούμενη ΓΣ αποφασίσει διαφορετικά, με ανακοίνωση του Δ.Σ. που ορίζει τη μέρα, τον τόπο καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ανακοίνωση γνωστοποιείται με δημοσίευση στο έντυπο του σωματείου και με αποστολή επιστολών στα μέλη σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, πριν από 10 τουλάχιστον εργάσιμες μέρες στην περίπτωση της τακτικής Γ.Σ. και 4 εργάσιμες μέρες στην περίπτωση της έκτακτης.
Προκειμένου για Γ.Σ. με θέμα αρχαιρεσίες, οι ανακοινώσεις γνωστοποιούνται πριν από 30 τουλάχιστον μέρες.
Οι Γ.Σ. διευθύνονται από τριμελές Προεδρείο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας) που εκλέγεται στην αρχή των εργασιών της. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Η Γ.Σ. συζητεί και αποφασίζει για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να προταθούν μέχρι την ημέρα της Γ.Σ.


Άρθρο 9
Απαρτία Γ.Σ.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ΑΚ και του παρόντος καταστατικού που προβλέπουν ειδικά διαφορετική απαρτία απαιτείται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων κατά τις συνελεύσεις των μελών, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται το 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την 1η συνεδρία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς άλλη πρόσκληση αυτοδικαίως εντός οκτώ ημερών οπότε θεωρείται σε απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα τακτικά μέλη.


Άρθρο 10
Λήψη αποφάσεων Γ.Σ.

Για τη λήψη των αποφάσεων της Γ.Σ. εκτός από τις περιπτώσεις όπου στο καταστατικό ορίζεται διαφορετικά, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών που παρίστανται.
Οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση των χεριών. Ειδικά, οι αποφάσεις των Γ.Σ. με θέμα αρχαιρεσίες παίρνονται με μυστική ψηφοφορία.


Άρθρο 11
Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Ένωση διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο έτη με μυστική ψηφοφορία των ταμειακά τακτοποιημένων μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Το Δ.Σ. μέσα σε οκτώ μέρες από τη εκλογή του συνέρχεται στα γραφεία της Ένωσης και προεδρευόμενο από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο, συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον ταμία της Ένωσης.
Οι παραπάνω ιδιότητες δεν μπορούν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.
Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής. Ειδικά, η θητεία των μελών του Δ.Σ. που θα εκλεγεί από τις αρχαιρεσίες του έτους 2006 λήγει με την εκλογή και συγκρότηση νέου από την τακτική συνέλευση του έτους 2007.
Κάθε πράξη που επιχειρείται από μέλος του Δ.Σ. μετά τη λήξη της θητείας του είναι άκυρη.
Μέσα στις τελευταίες 10 μέρες από τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ., η απερχόμενη διοίκηση οφείλει να παραδώσει σ' αυτό την διοίκηση της Ένωσης, καθώς και κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία της Ένωσης.
Για τον σκοπό αυτό, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που προσυπογράφεται παρουσία και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής από τους απερχόμενους και αναλαμβάνοντες προέδρους, αντιπροέδρους, γενικούς γραμματείς και ταμίες.
Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Δ.Σ. αποχωρήσει λόγω παραίτησης ή κωλύματος πέραν του εξαμήνου ή αδικαιολόγητης αποχής επί 3 συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις (οπότε θεωρείται ότι παραιτήθηκε), καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά επιτυχίας τους.
Σε περίπτωση προσωρινού δικαιολογημένου κωλύματος μέχρι 6 μήνες, καλούνται με την ίδια διαδικασία από το Δ.Σ. τα αναπληρωματικά μέλη για προσωρινή αναπλήρωση και αποχωρούν όταν επιστρέψει το τακτικό μέλος.
Σε περίπτωση παραίτησης ή κωλύματος πέντε και άνω από τα αρχικά εκλεγέντα μέλη, οι εναπομείναντες μαζί με τους αναπληρωματικούς, οφείλουν μέσα σε δύο μήνες από την τελευταία παραίτηση να συγκαλέσουν Γ.Σ. με θέμα "Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου".

Άρθρο 12
Καθήκοντα Δ.Σ.

Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα την Ένωση με βάση τους νόμους και το καταστατικό. Διαχειρίζεται τα συμφέροντα και την περιουσία του παίρνοντας κάθε μέτρο για τη διασφάλισή τους.
Προπαρασκευάζει τις εργασίες της Γ.Σ. και εκτελεί τις αποφάσεις της.
Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και ισολογισμό του περασμένου χρόνου και καταρτίζει τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων του χρόνου που αρχίζει και τους υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. για έγκριση.
Αποφασίζει για κάθε ενέργεια αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών του, ειδικά δύναται να προσλαμβάνει επιστήμονες ή άλλους επαγγελματίες για την εκτέλεση ερευνών, προγραμμάτων ή άλλων ενεργειών που αυτό κρίνει αναγκαίες. Μπορεί να επιβάλει κάθε χρόνο ειδική έκτακτη εισφορά συνδρομής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Άρθρο 13
Ευθύνη μελών Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά υπεύθυνα για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων της Ένωσης και την εκπλήρωση της αποστολής τους.
Κάθε διαφωνία τους πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρείται στα πρακτικά του Δ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ. δεν ευθύνεται για αποφάσεις λαμβανόμενες σε συνεδρίαση που δεν παραβρέθηκε ή που παριστάμενος διαφώνησε.
Τα μέλη του Δ.Σ. δικαιούνται αποζημίωση για οδοιπορικά έξοδα και έξοδα παράστασης.

Άρθρο 14
Συνεδριάσεις Δ.Σ. - Λήψη αποφάσεων.

Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά τον μήνα και σε έκτακτη κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν 4 από τα μέλη του με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.
Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη το αργότερο μέχρι την επόμενη συνεδρίαση. Για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις, απαιτείται η παρουσία πέντε τουλάχιστον μελών. Σε κάθε συνεδρίαση προεδρεύει ο Πρόεδρος και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος.
Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας δόθηκε η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντα Αντιπροέδρου. Για προσωπικά ζητήματα, το Δ.Σ. αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.
Η ημέρα και η ώρα των τακτικών συνεδριάσεων ορίζονται πάγια με απόφαση του Δ.Σ. μετά τη συγκρότησή του σε σώμα. Στις έκτακτες συνεδριάσεις, τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται ακόμη και προφορικά.
Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να καλούνται τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής της Επιστημονικής Επιτροπής ή άλλοι ειδικοί επιστήμονες χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.
Σε περίπτωση απουσίας μέλους του Δ.Σ., η κρίση του Δ.Σ. για το αδικαιολόγητο της απουσίας του είναι ελεύθερη και παίρνεται κατά πλειοψηφία.

Άρθρο 15.
Αρμοδιότητες Προέδρου Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος εποπτεύει την επιστημονική και διοικητική λειτουργία της Ένωσης.
Εκπροσωπεί την Ένωση σε κάθε διοικητική και δικαστική αρχή καθώς και απέναντι στους τρίτους. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γ.Σ. (μέχρι να εκλεγεί το προεδρείο της) καθώς και του Δ.Σ.
Υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα γραμμάτια εισπράξεως και τα εντάλματα πληρωμών καθώς και τα πρακτικά της Γ.Σ. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνελεύσεων και των συμβουλίων. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων τη Γ.Σ. και του Δ.Σ. και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που προωθεί τα συμφέροντα της Ένωσης. Εάν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Εάν απουσιάζουν ή κωλύονται συγχρόνως ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος τότε καθήκοντα προέδρου ασκεί ο σύμβουλος που πλειοψήφησε στις αρχαιρεσίες από τις οποίες αναδείχθηκε το Δ.Σ.
Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., κοινοποιεί και δέχεται αγωγές και ασκεί όλα τα ένδικα μέσα.
Ο Πρόεδρος επικουρείται στο έργο του από τον Αντιπρόεδρο, στον οποίο μπορεί να εκχωρήσει μέρος των αρμοδιοτήτων του ύστερα από σχετική έγκριση του Δ.Σ.

Άρθρο 16.
Αρμοδιότητες Γραμματέα.

Ο Γραμματέας φυλά στο αρχείο του σωματείου και τη σφραγίδα. Τηρεί το μητρώο των μελών και το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Διεξάγει την αλληλογραφία του συλλόγου και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής καθώς και τα πρακτικά της Γ.Σ.
Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 17.
Αρμοδιότητες Ταμία.

Ο Ταμίας κρατά το ταμείο της Ένωσης και ενεργεί κάθε είσπραξη των πόρων του με σφραγισμένες διπλότυπες αποδείξεις υπογραμμένες από αυτόν και τον Πρόεδρο. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία.
Ενεργεί τις πληρωμές των δαπανών με βάση εντάλματα πληρωμών, που υπογράφονται από αυτόν, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Πάνω σε κάθε ένταλμα αναγράφεται η απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνει την αντίστοιχη δαπάνη.
Τηρεί τα βιβλία εισπράξεων πληρωμών και περιουσίας του συλλόγου, φυλάσσει τα μπλοκ αποδείξεων είσπραξης και τα άλλα παραστατικά στοιχεία. Συντάσσει τον απολογισμό - ισολογισμό στο τέλος του έτους (ακαδημαϊκού έτους : τέλος Ιουνίου) και εισηγείται την επεξεργασία τους στο Δ.Σ. και την υποβολή τους για έγκριση στη Γ.Σ.
Καταθέτει στην Τράπεζα που έχει προκριθεί από το Δ.Σ. στο όνομα και για λογαριασμό του συλλόγου κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τις 100.000 δρχ. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ.
Αναλαμβάνει ύστερα από σχετική έγγραφη εντολή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Ένωσης ή τον αναπληρωματικό τους, κάθε χρηματικό ποσό από τις καταθέσεις της Ένωσης που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της.
Όταν απουσιάζει, κωλύεται ή υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος , αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ. ή τρίτο πρόσωπο που ορίζεται από το Δ.Σ. με ειδική απόφαση του.

Άρθρο 18.
Ελεγκτική Επιτροπή.

Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει και εποπτεύει την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. Συντάσσει έκθεση ελέγχου εντός του Ιανουαρίου κάθε χρόνο, μετά την κατάθεση του απολογισμού - ισολογισμού και την υποβάλλει στο Δ.Σ. και τη Γ.Σ. για έγκριση.
Ασκεί έλεγχο οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο στα τηρούμενα βιβλία και στα άλλα παραστατικά στοιχεία του σωματείου.
Δικαιούται να ζητήσει σύγκλιση Γ.Σ. για λήψη αποφάσεων σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε ένα μήνα από την αίτηση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η Ελεγκτική Επιτροπή καλεί η ίδια τη Γ.Σ. μέσα σε 20 ημέρες και την ενημερώνει σχετικά.
Πρόεδρος Ελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται το μέλος που πλειοψήφησε στις αρχαιρεσίες για την εκλογή της.

Άρθρο 19.
Επιστημονική Επιτροπή.

Το Δ.Σ. επικουρείται από Επιστημονική Επιτροπή που μεριμνά για τους διεπιστημονικούς προσανατολισμούς των εργασιών. Οι γνώμες της Επιτροπής καταγράφονται στα πρακτικά του Δ.Σ. Η Επιστημονική Επιτροπή συνίσταται κυρίως από μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και από διακεκριμένες προσωπικότητες του επιστημονικού και καλλιτεχνικού χώρου. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με ειδική απόφαση του Δ.Σ.


Άρθρο 20.
Οι Επιτροπές - Ομάδες εργασίας

Το Δ.Σ. για την αντιμετώπιση μονιμότερων θεμάτων σχετικών με την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης (διοργάνωση σεμιναρίων, έκδοση δημοσιευμάτων, διεξαγωγή ερευνών κλπ), δύναται να συγκροτεί Επιτροπές. Τα μέλη κάθε επιτροπής δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα επτά και ορίζονται με ειδική απόφαση του Δ.Σ.. Η συμμετοχή σε μία Επιτροπή δεν δημιουργεί κώλυμα συμμετοχής και σε άλλη. Κάθε Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση εκλέγει τον Επικεφαλής της ο οποίος και ευθύνεται για την πρόοδο της εργασίας που της έχει ανατεθεί απέναντι στο Δ.Σ.
Το Δ.Σ. για την αντιμετώπιση επιστημονικών θεμάτων σχετικών με την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης, δύναται να συγκροτεί Ομάδες εργασίας. Κάθε οικονομικά τακτοποιημένο μέλος δύναται να συμμετέχει σε μία η περισσότερες ομάδες εργασίας με απλή αίτησή του. Δεν τίθεται κανείς περιορισμός στον αριθμό των συμμετεχόντων στις ομάδες. Η διοίκηση των ομάδων καθορίζεται από εσωτερικό κανονισμό που ψηφίζεται στη ΓΣ του σωματείου.


Άρθρο 21.
Το Συμβούλιο των Επικεφαλής των Επιτροπών

Το Συμβούλιο των Επικεφαλής των Επιτροπών απαρτίζεται από τους εκλεγμένους επικεφαλείς κάθε επιτροπής. Ρόλος του συμβουλίου είναι ο συντονισμός του έργου των Επιτροπών, ο προγραμματισμός κοινών δραστηριοτήτων καθώς και η πληρέστερη και διαρκής ενημέρωση των μελών της Ένωσης για το έργο των Επιτροπών. Το Συμβούλιο των Επικεφαλής των Επιτροπών στο τέλος κάθε έτους συντάσσει αναφορά για τις δραστηριότητες του έτους και την υποβάλει στο Δ.Σ. Στην πρώτη συνεδρίαση κάθε έτους το Συμβούλιο εκλέγει τον αντιπρόσωπό του, ο οποίος μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για την καλύτερη και τακτική ενημέρωσή του ως προς το έργο των Επιτροπών.

Άρθρο 22.

Η Ένωση έχει σφραγίδα κυκλική που φέρει μέσα σε κύκλο τις λέξεις "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ".


Άρθρο 23.
Βιβλία και στοιχεία.

Η Ένωση τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία, αριθμημένα και θεωρημένα πριν χρησιμοποιηθούν από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης α) Μητρώου μελών, όπου καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό τα στοιχεία των μελών της Ένωσης β) Πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ. γ) Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. δ) Ταμείου, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές ε) Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα στοιχεία της Ένωσης στ) Κάθε βιβλίο που αποφασίζει το Δ.Σ. ότι πρέπει να τηρηθεί.
Κάθε μέλος δικαιούται ύστερα από αίτησή του προς το Δ.Σ. να λαβαίνει γνώση των βιβλίων και στοιχείων της Ένωσης.


Άρθρο 24.
Αρχαιρεσίες.

Οι αρχαιρεσίες του συλλόγου για την εκλογή Δ.Σ. γίνονται κάθε 2 χρόνια. Για τη διεξαγωγή των εκλογών εκλέγεται από τη Γ.Σ. με ανάταση των χεριών τριμελής εφορευτική επιτροπή που διεξάγει τις εκλογές και κάνει τη διαλογή των ψήφων.
Μετά την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής, ο Πρόεδρος παραδίδει στον Πρόεδρό της την προεδρία της Γ.Σ. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι.
Η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται με ειδική ονομαστική κατάσταση, στην οποία περιλαμβάνονται τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη της Ένωσης. Στη Γ.Σ. εκλέγεται επταμελές Δ.Σ. με τρία αναπληρωματικά μέλη και τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή με ένα αναπληρωματικό. Τα μέλη μπορούν να σημειώσουν στα ψηφοδέλτια μέχρι 7 σταυρούς για το Δ.Σ. και 3 για την Ελεγκτική Επιτροπή.
Η εφορευτική επιτροπή μετά τη διαλογή των ψήφων συντάσσει πρωτόκολλο εκλογής και ανακηρύσσει το νέο Δ.Σ., το οποίο οφείλει να συγκροτηθεί σε σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Επίσης, ανακηρύσσει και τη νέα ελεγκτική επιτροπή.


Άρθρο 25.
Τροποποίηση καταστατικού - Διάλυση Ένωσης.

Η τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης γίνεται με απόφαση της καταστατικής Γ.Σ. που καλείται ειδικά γι΄ αυτό, στην οποία πρέπει να παρίστανται το 1/2 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων.
Η Ένωση διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ. : α) Αν τα μέλη της μειώθηκαν σε λιγότερο από 10, β) Αν λόγω της μείωσης των μελών ή άλλων λόγων γίνεται αδύνατη η επίτευξη του σκοπού της και γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία κρίνεται από τη Γ.Σ., ότι επιβάλλεται η διάλυση της Ένωσης. Για τη λήψη απόφασης για τη διάλυση, απαιτείται η παρουσία των 3/4 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων.


Άρθρο 26.
Μεταβατικές διατάξεις.

Η πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης για την επιλογή Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής θα συνέλθει το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του παρόντος καταστατικού από το μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και την εγγραφή του στα οικεία βιβλία σωματείων.

Άρθρο 27
Τελικές διατάξεις.

Καθετί που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, καθορίζεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για τα σωματεία των άρθρων 78 και επ. Α.Κ.
Το καταστατικό αυτό αποτελούμενο από 27 άρθρα εγκρίθηκε παμψηφεί από την καταστατική Γενική Συνέλευση της 2ας Ιουλίου 2005.