Θεσσαλονίκη 14-05-2018

Αρ. Πρωτ. 3522

Θέμα: Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την απορρόφηση του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΑΤΕΙ Ηπείρου (ΤΛΠΜ) από την Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμα μέλη των Μορφωτικών Υποθέσεων,

Η Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.), συνδεδεμένο μέλος και επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα της Διεθνούς Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (International Society for Music Education, ISME), θεωρεί χρέος της να συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την απορρόφηση του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΑΤΕΙ Ηπείρου (ΤΛΠΜ) από την Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Ε.Ε.Μ.Ε., ως φορέας με ενεργή επιστημονική δράση στον τομέα της μουσικής εκπαίδευσης της Ελλάδας καλωσορίζει τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με καθαρά ακαδημαϊκούς όρους. Εν τούτοις, αναδύονται σοβαροί προβληματισμοί αναφορικά με τον μη αξιοκρατικό χαρακτήρα στις διαδικασίες που αφορούν στην εξομοίωση των κλάδων 16.01 (πτυχιούχοι πανεπιστημιακών Μουσικών Τμημάτων) και 16.02 (πτυχιούχοι ΤΛΠΜ ΑΤΕΙ Ηπείρου) που είναι βέβαιο ότι θα έχει αρνητική επίπτωση στην ποιότητα της παρεχόμενης μουσικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Συνεχίζεται...

Ειδικότερα, η ακαδημαϊκή ταυτότητα και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών του ΤΛΠΜ δεν εναρμονίζονται με τους οδηγούς σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Μουσικών Σπουδών της χώρας που λειτουργούν στα ιδρύματα ΠΑ.ΜΑΚ., ΑΠΘ, ΕΚΠΑ και ΙΠ. Αν και όλοι αναγνωρίζουμε τη σημασία της παρουσίας της παραδοσιακής μουσικής στα προγράμματα σπουδών όλων των βαθμίδων της δημόσιας και ιδιωτικής μουσικής εκπαίδευσης, η μονομέρεια του προγράμματος σπουδών του ΤΛΠΜ προς την κατεύθυνση της λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής δεν διασφαλίζει την ολοκληρωμένη προοπτική στα επιστημονικά πεδία της Μουσικολογίας και της Μουσικής Παιδαγωγικής, κάτι που συμβαίνει στους κύκλους σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων μουσικών σπουδών της χώρας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί βάσιμες επιφυλάξεις σχετικά με την επιστημονική-εκπαιδευτική επάρκεια των πτυχιούχων του υπό ίδρυση τμήματος για τη διδασκαλία της μουσικής στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πάγια θέση της Ε.Ε.Μ.Ε., σε απόλυτη συνάφεια με τα σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα και τις διεθνείς τάσεις στο πεδίο της μουσικής παιδαγωγικής, είναι ότι ο εκπαιδευτικός μουσικής πρέπει να έχει υψηλές μουσικοπαιδαγωγικές και μουσικές-μουσικολογικές γνώσεις και δεξιότητες για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στους στόχους και στο περιεχόμενο του μαθήματος της μουσικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι για την εισαγωγή τους σε όλα τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών (ΠΑ.ΜΑΚ., ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, ΙΠ) οι μαθητές εξετάζονται στα δύο ειδικά μαθήματα (Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων) κάτι που δεν απαιτείται για τους υποψήφιους φοιτητές του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΑΤΕΙ Ηπείρου. Αυτό συνεπάγεται μία μεγάλη διαφορά στο μουσικό-μορφωτικό επίπεδο ανάμεσα στους φοιτητές των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και σε αυτούς του ΑΤΕΙ Ηπείρου η οποία εξακολουθεί να υφίσταται και μετά την αποφοίτησή τους. Συνεπώς, η συνένωση των δύο κλάδων, με συνακόλουθο αποτέλεσμα τη συγχώνευση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των δύο κλάδων, δημιουργεί ένα καθεστώς αναξιοκρατίας το οποίο έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της μουσικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. 

Επ’ αυτού πρέπει να προστεθεί ότι για την ένταξη στις ειδικεύσεις οργανικής και φωνητικής εκτέλεσης και σύνθεσης στα τμήματα του ΠΑ.ΜΑΚ, ΑΠΘ και ΙΠ απαιτείται η διεξαγωγή ακρόασης, μέσω της οποίας πιστοποιείται το υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων (στο όργανο, στη φωνή και στη σύνθεση) των υποψηφίων στις ειδικεύσεις μουσικής. Η αξιολογική αυτή διαδικασία, δεν απαιτείται στο ΤΛΠΜ του ΑΤΕΙ Ηπείρου και αυτό αποτελεί ένα επιπλέον σοβαρό επιχείρημα για τους μη αξιοκρατικούς όρους στη συνένωση των δύο κλάδων. Αν στο υπό ίδρυση τμήμα δοθεί η δυνατότητα να χορηγεί τίτλους μουσικών ειδικεύσεων, και δεδομένης της ήδη υπάρχουσας δομής του εκπαιδευτικού του προγράμματος, θα εξομοιωθούν ασυμβίβαστες κλίμακες που θα υπονομεύσουν την αξία της δημοκρατίας στην εκπαίδευση.

Τα παραπάνω βρίσκουν επίσημη στήριξη στα ψηφίσματα της Συνεδρίας της Κοσμητείας του ΕΚΠΑ (23-3-2018) και της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑ.ΜΑΚ (10-5-2018) όπου επισημαίνεται το καθεστώς αδικίας στο ενδεχόμενο κατάργησης των διακρίσεων μεταξύ των κλάδων 16.01 (πτυχιούχοι πανεπιστημιακών Τμημάτων) και 16.02 (πτυχιούχοι ΤΛΠΜ ΑΤΕΙ Ηπείρου). Ενδεικτικά, στο ψήφισμα της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Πρωτ. 443 / 10-05-2018) αναφέρεται ότι «επιβεβλημένο να διατηρηθεί η διάκριση μεταξύ των παλαιών κλάδων 16.01 (πτυχιούχοι πανεπιστημιακών Μουσικών Τμημάτων) και 16.02 (πτυχιούχοι Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου), δεδομένου ότι στην κατηγορία 16.02: i) η εισαγωγή σπουδαστών γίνεται χωρίς την εξέτασή τους στα ειδικά μουσικά μαθήματα που προβλέπονται με την Υ.Α. Φ.253.1/42169/Α5/13.03.2018 [ΦΕΚ Β΄ 949] για τα Πανεπιστημιακά Μουσικά Τμήματα και ii) δεν υφίσταται αντιστοίχιση, ούτε ισοδυναμία των προγραμμάτων σπουδών με αυτά που λειτουργούν στα Πανεπιστημιακά Μουσικά Τμήματα.»

Στη βάση όλων των παραπάνω, παρακαλούμε να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα τεκμηριωμένα επιχειρήματά μας στη σχετική συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Η διαδικασία της απορρόφησης του  ΛΠΜ του ΑΤΕΙ Ηπείρου από τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορεί να υλοποιηθεί με επιτυχία μόνο βάσει δημοκρατικών και αξιοκρατικών όρων. Σε αντίθετη περίπτωση,  απαξιώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των ενεργεία εκπαιδευτικών μουσικής (μονίμων, αναπληρωτών και ωρομισθίων) και, το κυριότερο, διαψεύδεται το όραμα της ισότητας στην εκπαίδευση και των ίσων μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία της Ελλάδας.

Στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνιση

Με τιμή  

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Ε.