"Μουσική: παιδεύει, εκπαιδεύει, θεραπεύει"
Οκτώβριος 2009


Tο 6ο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση με τίτλο "Μουσική: παιδεύει, εκπαιδεύει, θεραπεύει"έχει σκοπό να φέρει σε επαφή όλους όσους ασχολούνται με τη μουσική εκπαίδευση και τη διδασκαλία της μουσικής σε όλες της τις μορφές και σε όλες τις βαθμίδες και επίπεδα.

Ενδεικτικά, οι εισηγήσεις μπορούν να κινηθούν στους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

Θεματικοί άξονες: 

- Μουσική και Εκπαίδευση
- Μουσική και Ψυχολογία
- Αξίες της Μουσικής Αγωγή
- Μουσική στην Ειδική Αγωγή
- Μουσική και Ιατρική 
- Μουσική και εγκέφαλος

Για να δείτε αναλυτικά τους θεματικούς άξονες του Συνεδρίου πατήστε εδώ
Για να δείτε το κάλεσμα για υποβολή προτάσεων πατήστε εδώ

Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν πρέπει να είναι πρωτότυπες και να αφορούν στους θεματικούς άξονες του Συνεδρίου. Μπορούν επίσης να υποβληθούν εργασίες που θα παρουσιάζουν τα σχετικά ζητήματα μέσα από διαφορετικές οπτικές θεωρήσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για τα ακόλουθα: α) προφορική παρουσίαση, β) παρουσίαση σε συνεδρία αφίσας (poster), γ) οργάνωση συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας, γ) πραγματοποίηση εργαστηρίων, και δ) πραγματοποίηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Η επιλογή ή όχι των προτάσεων θα γίνει από ειδική επιτροπή αποτελούμενη από: το Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Ε., την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, Επιστημονικούς Συμβούλους, Ειδικούς Συνεργάτες της Ε.Ε.Μ.Ε. και μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

Κριτήρια επιλογής θα αποτελέσουν:

α) Οι τυπικοί όροι (τήρηση ημερομηνιών αποστολής, περιορισμός στους ζητούμενους αριθμούς λέξεων, υποβολή περίληψης και βιογραφικού στην ελληνική και αγγλική γλώσσα κλπ.).
β) Η άμεση σύνδεση με τον τίτλο και τους θεματικούς άξονες του Συνεδρίου.
γ) Η επιστημονικότητα και τεκμηρίωση, ιδιαίτερα όσον αφορά θεωρητικές τοποθετήσεις και ερευνητικές εργασίες.
δ) Το ενδιαφέρον και η πρωτοτυπία της πρότασης.
ε) Η συμβολή της πρότασης στον επιστημονικό προβληματισμό, το μουσικοπαιδαγωγικό διάλογο και τη διεύρυνση -εμπλουτισμό του τομέα πρακτικών εφαρμογών.
ε) Η κάλυψη των θεματικών αξόνων του Συνεδρίου από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Για την υποβολή προτάσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2009:


α) Για τις προφορικές παρουσιάσεις και τα poster:

- τον τίτλο της εργασίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα,
- την περίληψη της εργασίας (μέχρι 250 λέξεις) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα,
- βιογραφικό του εισηγητή/των εισηγητών στα Ελληνικά και τα Αγγλικά μεχρι 150 λέξεις,
- τέσσερις μέχρι οκτώ λέξεις κλειδιά (keywords) στα Ελληνικά και τα Αγγλικά που θα περιγράφουν το θέμα ώστε να γίνει ευκολότερη εύρεση και ταξινόμηση στα πρακτικά,
- πληροφορίες για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που χρειάζονται.

β) Για τα εργαστήρια:

- τον τίτλο του εργαστηρίου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα,
- το αντικείμενο του εργαστηρίου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (περιγραφή του εργαστηρίου μέχρι 500 λέξεις),
- τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να πάρουν μέρος,
- πληροφορίες για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που χρειάζονται.
- βιογραφικό του εισηγητή/των εισηγητών στα Ελληνικά και στα Αγγλικά μέχρι 150 λέξεις.

γ) Για τις συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας:

- τον τίτλο του θέματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα,
- τον αριθμό και τα ονόματα των ατόμων που θα συμμετάσχουν,
- βιογραφικό του εισηγητή και των ομιλητών στα Ελληνικά και τα Αγγλικά μέχρι 150 λέξεις.

δ) Για τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις:
- τον τίτλο το πρόγραμμα της εκδήλωσης στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα,
- τον αριθμό και τα ονόματα των συμμετεχόντων. 

 


Οδηγίες για τη συγγραφή των κειμένων

Όλες οι προτάσεις θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή σε μορφή Microsoft Word format (.doc). 
Ειδικότερα θα ακολουθηθεί η παρακάτω κωδικοποίηση:
- Ελληνική περίληψη: XXXXX_Pe.doc 
- Αγγλική περίληψη: XXXXX_Ab.doc
- Ελληνικό βιογραφικό: XXXXX_Bio.doc 
- Αγγλικό βιογραφικό: XXXXX_Cv.doc 
- Πλήρες κείμενο: ΧΧΧΧΧ.doc 
Όπου ΧΧΧΧΧΧ το επώνυμο του εισηγητή με λατινικούς χαρακτήρες.

Το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο σε Word format (.doc) με μονό διάστιχο, γραμματοσειρά Times New Roman 12, με πλήρη στοίχιση. Το μέγεθος χαρτιού πρέπει να είναι Α4 (210mm X 297mm), με περιθώρια: επάνω και κάτω 31,7 mm και δεξιά και αριστερά 25,4 mm. 
Τίτλος: Έντονη γραφή (Bold), γραμματοσειρά Times New Roman 14, στοίχιση στο κέντρο. Τον τίτλο θα ακολουθεί μία κενή γραμμή (14). 
Συγγραφέας (-είς): Έντονη γραφή (Bold), γραμματοσειρά Times New Roman 12, στοίχιση στο κέντρο. Τα ονόματα γράφονται συνεχόμενα, ακολουθούμενα από δύο κενές γραμμές(12). 
Λέξεις κλειδιά (keywords): Τέσσερις μέχρι οκτώ λέξεις κλειδιά (keywords). Γραμματοσειρά Times New Roman 12, στοίχιση αριστερά. 
Περίληψη: Γραμματοσειρά Times New Roman 12, με πλήρη στοίχιση. Η περίληψη πρέπει να υπάρχει και στα ελληνικά και στα αγγλικά και δεν πρέπει να έχει έκταση μεγαλύτερη των 250 λέξεων. 
Το πλήρες κείμενο δεν πρέπει (μαζί με εικόνες και διαγράμματα ή σχέδια) να υπερβαίνει τις 15 σελίδες. Στον αριθμό των σελίδων υπολογίζονται και οι περιλήψεις, τα βιογραφικά και η βιβλιογραφία. Όσον αφορά τα εργαστήρια, εκτός από την περίληψη, πρέπει να αποσταλεί και αναλυτική περιγραφή του εργαστηρίου.
Εικόνες: Οι εικόνες θα βρίσκονται στο σώμα του κειμένου. Να προτιμούνται τα format gif και jpg. 
Βιβλιογραφία: Γραμματοσειρά Times New Roman 12, στοίχιση αριστερά. Η βιβλιογραφία θα βρίσκεται στο τέλος του κειμένου και θα είναι ταξινομημένη αλφαβητικά με βάση το επίθετο του συγγραφέα. Να ακολουθείται η παρακάτω διάταξη: Επίθετο συγγραφέα, Αρχικό(ά) ονόματος συγγραφέα, έτος έκδοσης, τίτλος άρθρου (αν υπάρχει), τίτλος βιβλίου ή περιοδικού, αρ. τόμου, αρ. σελίδας (-ων), πόλη έκδοσης, εκδότης. Στο σώμα του κειμένου οι αναφορές θα γίνονται με το επίθετο του συγγραφέα και το έτος έκδοσης μέσα σε παρένθεση.
Βιογραφικό: Γραμματοσειρά Times New Roman 12, στοίχιση αριστερά. Το βιογραφικό πρέπει να υπάρχει και στα ελληνικά και στα αγγλικά και δεν πρέπει να έχει έκταση μεγαλύτερη των 150 λέξεων.
Άλλα στοιχεία: Γραμματοσειρά Times New Roman 12, στοίχιση αριστερά. Τα στοιχεία επαφής με τον συγγραφέα(-είς). Διεύθυνση, τηλέφωνο, email.

Όλες οι προτάσεις θα κριθούν σε πρώτη φάση από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Εφόσον οι προτάσεις αξιολογηθούν, οι εισηγητές θα ενημερωθούν ώστε να στείλουν το πλήρες κείμενο της εισήγησης ώστε να δοθεί στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και να γίνει η οριστική αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης.
Η προθεσμία υποβολής του πλήρους κειμένου είναι 15 Απριλίου 2009. Όσον αφορά το πλήρες κείμενο θα πρέπει:
- Να μην υπερβαίνει τις 4000 λέξεις.
- Να κατατεθεί εμπρόθεσμα.

Όλες οι προτάσεις θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι προθεσμίες υποβολής των προτάσεων και των κειμένων θα τηρηθούν αυστηρά. Πρόταση ή εισήγηση που δεν τηρεί τους παραπάνω κανόνες τίθεται εκτός Πρακτικών και ενδεχομένως εκτός κρίσεως και Συνεδρίου.

e-mail συνεδρίου: